Polityka prywatności

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma BIŻUTERIA SPORTOWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Zaborowskiej 15 lok. 20 C; NIP: 527-106-66-11; REGON: 265356553; e-mail: kontakt@bizuteriasportowa.com; tel.: +48 (22) 247 84 68 (dalej „Administrator”).

 

2. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia w sklepie www.bizuteriasportowa.com.

 

3. W jakim celu są przetwarzane Twoje dane osobowe przez firmę Biżuteria Sportowa?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do umowy zawartej z Tobą, w tym do:

- realizacji umowy sprzedaży produktów,

- obsługi reklamacji, jeżeli złożysz taką reklamację,

- obsługi zgłoszeń, które do nas skierujesz (np. przez formularz kontaktowy).

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź innych celach, na które wyrazisz zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś/łaś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku gdy nie podasz nam danych oznaczonych jako niezbędne (imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy) niemożliwe będzie złożenie i realizacja zamówienia.

 

5. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie do celów w jakich są przetwarzane.

 

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe klientów i użytkowników były chronione przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Administrator stosuje w tym zakresie stosowne organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w drodze umowy zawartej na piśmie. Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

8. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także po jej zakończeniu przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, m.in. w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

9. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

10. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś oraz Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

11. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).